Vad är skrivtolkning?

Skrivtolkning är simultantolkning från talat språk till text. Det används framförallt av personer som drabbats av en hörselskada eller dövhet i vuxen ålder. Även teckenspråkiga personer kan i vissa situationer föredra skrivtolkning framför teckenspråkstolkning.

Skrivtolkning är viktigt för att få fler att delta på lika villkor. Ingen ska behöva sitta på ett möte, på en utbildning eller hos en läkare och inte kunna uppfatta det som sägs.

En skrivtolks arbetsredskap består alltid av en dator och tangentbord. Beroende på situation, behov och antal tolkanvändare kan skrivtolken även använda sig av externa skärmar, eller projektor och projektorduk.

Vid tillfällen då flera tolkanvändare är i behov av tolk, till exempel vid större evenemang, så används projektor och projektorduk så att samtliga åhörare har möjlighet att läsa vad som sägs.

Våra tolkar:

·är opartiska

·har tystnadsplikt

·deltar inte i samtalet

·spar inte tolkningstexten på grund av den tystnadsplikt som föreskrivs i ”God tolksed

·följer etiska riktlinjer


Kontakta oss för bokning, prisförfrågan, eller mer information om skrivtolkning.